Chương trình số 1174/Ctr-VHTT-GDĐT ngày 08/4/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo về chương trình phối hợp về giáo dục thể chất và thể thao học đường Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2021